خاک

وقتی دنیا ترسناک می شود ، می خواهم باغبانی کنم.

وقتی دنیا ترسناک می شود، می خواهم باغبانی کنم. در اینجا چه باید بکنم. این روزگار وانفسا که سیاست های تلخ، ویروس های ترسناک، اسلحه و خش...

ادامه مطلب