خاک

وقتی دنیا ترسناک می شود ، می خواهم باغبانی کنم.

وقتی دنیا ترسناک می شود ، می خواهم باغبانی کنم. در اینجا چه باید بکنم. این روزگار وانفسا که سیاست های تلخ ، ویروس های ترسناک ، اسلحه...

ادامه مطلب