بوی مهر؛به بهانه شروع سال تحصیلی ۹۸-۹۹

باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه بوی ماه مهر،ماهِ مهربان بوی . خورشید پگاهِ مدرسه از میان کوچه های خستگی . می گریزم در ...

ادامه مطلب