1. ارگانیک مهر و گان خانم رحیمه عزیززاده – ولیعصر – خیابان نوانیر شمالی – فلکه ي گلپارك به طرف عباسی –
    مجتمع تجاري گل ها – ۰۴۱۳۳۲۸۷۱۲۸ – ۰۹۱۴۹۱۱۳۹۸۲
  2.  فروشگاه مزرعه ارگانیک افروغ – کوی ولیعصر – مابین فلکه بازار و سعدی  – ۰۹۱۴۳۰۱۷۳۷۱
  3.  فروشگاه یاشیل یه ارگانیک – میدان منظریه آبادانی مسکن  – روبروی دانشگاه آزاد –  آخر کوچه بنفشه شرقی – تحت نظارت انجمن ارگانیک ایران -خرید حضوری – آنلاین – ۰۹۳۰۰۳۸۰۵۶۲