۱ – تبریز مزرعه ارگانیک آقاي سعید افروغ یاغچیان خیابان نور رو به روي درمانگاه – – ۲ فرزانگان کوث ر پلاك – ۰۹۱۴۳۰۱۷۳۷۱
۲ – تبریز ارگانیک مهر و گان خانم رحیمه عزیززاده ولیعصر خیابان نوانی ر شمالی فلکه ي گلپارك به طرف عباسی – – –
مجتمع تجاري گل ها ۰۴۱۳۳۲۸۷۱۲۸ ۰۹۱۴۹۱۱۳۹۸۲

فروشگاه بر اساس بخش ها