1. فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای – گلسار – بلوار استاد معین – نبش کوچه ۱۷۱ – ۰۹۱۱۹۳۱۰۸۳۲
  2.  فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای – شعبه مرکزی رشت – خیابان مطهری – خیابان ساغریسازان – شعبه مرکزی – ۰۱۳۳۳۳۵۷۷۱۲
  3. فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای – خیابان کاشف غربی – نبش کاشف ۱۴ – شعبه ۳