1.  خیابان ۲۴ متری فرهنگیان – دهکده سلامتی و ارگانیک خانواده – ۴۵۲۶۴۶۴۶