۱ – کرمان بلوار هوشنگ مرادي کرمان ارگانیکو آقاي مهرداد وکیل زاده بلوار جمهوري اسلامی – ۴ و ۴۱ بین کوچه –
کرمانی ۰۳۴۳۲۱۲۵۸۳۹

۲- کرمان.جاده تهران نرسیده به سراه کشاورز. جنب پمپ بنزین صدف  فروشگاه جزینی زاده  تلفن ۰۳۴ – ۳۲۱۱۹۹۵۵

منو اصلی