1. فروشگاه سبزینه – بلوار بعثت – روبه روی هنرستان – جنب داروخانه خوارزمی – ۰۹۱۸۵۰۸۶۰۶۴