۱ – همدان آدرس فروشگاه سبزینه:. بلوار بعثت. روبه روی هنرستان. جنب داروخانه خوارزمی – تلفن: ۰۹۱۸۵۰۸۶۰۶۴

منو اصلی