۱- شعبه مرکزی رشت خیابان مطهری خیابان ساغریسازان فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای ۰۹۱۱۹۳۱۰۸۳۲
۲- شعبه دو گلسار بلوار استاد معین نبش کوچه ۱۷۱فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای
۳- شعبه ۳ لاهیجان خیابان کاشف غربی نبش کاشف ۱۴ فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای