۱ – بجنورد تسنیم آقاي محمد امین رحمانی خیابان طالقانی شرقی ۱ قبل از طالقانی شرقی – ۳۵ پلاك پشت ایستگاه خط واحد –
۰۵۸۳۲۲۵۵۷۳۴

منو اصلی