1. حجره ارگانیک آقاي محسن تاجگذاري – کوچه ایثار یک – خیابان اتوبوس رانی – پشت تارا مارکت – ۷۶۳۳۶۱۷۳۰۳