1. فروشگاه جوانه خانم حلاوی – خیابان دکتر حسابی – ابتدای کوچه مریدی – ۳۲۲۳۰۸۵۰
  2. فروشگاه ارگانیک سفره سبز – خیابان قایم مقام – بعد از مولوی غربی  – ۰۸۶۳۲۲۱۲۷۸۵
  3. میدان علم الهدی – بازارچه گلستان ارگانیک – مارکت نیلوفر – سرزمین سبز ۰۸۶۳۳۱۲۷۷۲۷ – ۰۹۱۸۳۶۰۱۷۸۷ – ۰۹۳۹۶۷۴۵۵۴۴
  4. اکو مارکت فایدیم بژوار – آقاي سید مجتبی حسینی – میدان علم الهدي  – بازارچه میدان میوه و تره بار گلستان – ۰۸۶۳۳۱۲۷۷۲۷ – ۰۹۱۸۳۶۰۱۷۸۷ – ۰۹۳۹۶۷۴۵۵۴۴