1. فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای – خیابان کاشف غربی – نبش کاشف ۱۴ – شعبه ۳